Hoewel de kleuterschool van het Sint-Andreaslyceum (verder het Sint-Andreaslyceum genoemd) ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan het Sint-Andreaslyceum niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Het Sint-Andreaslyceum kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop het Sint-Andreaslyceum geen invloed heeft. Het Sint-Andreaslyceum kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.
Niettegenstaande het Sint-Andreaslyceum alle informatie nakijkt en zo goed mogelijk verifieert, zijn zij of de beheerder nooit verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor gelijk welke schade of derving voortvloeiende uit het gebruik - op welke wijze dan ook - van inhoud van de website van het Sint-Andreaslyceum. Ieder gebruik is dus volledig op eigen verantwoordelijkheid.
Het Sint-Andreaslyceum streeft er steeds naar auteursrechten en bronvermeldingen op een correcte manier na te leven. Mochten bepaalde auteurs en/of verenigingen menen dat dit niet het geval is, dienen ze dit te melden. De situatie wordt dan zo snel mogelijk rechtgezet.
Publiceren van de Sint-Andreaslyceum website-inhoud (bestanden en berichten) is niet toegestaan voor commerciƫle doelen. In alle gevallen blijft de auteur alle rechten op zijn producten behouden. Geen enkele van de aangeboden bestanden mag voor publicatie gebruikt worden, zonder de schriftelijke toelating van de auteur. Dit geldt in het bijzonder voor artikels, tekeningen, foto's, animaties, videoclips, syllabi, oefeningen, notities en werkbladen. Al het aangeboden didactisch materiaal is gratis, maar exclusief voor klasgebruik bestemd. Het wordt geapprecieerd de Sint-Andreaslyceum-website als bron te vermelden. Wijzigingen aanbrengen (aanvullen of schrappen van stukken tekst) mag enkel gebeuren met schriftelijke toestemming van de oorspronkelijke auteur.
Het is nadrukkelijk verboden inhoud van de Sint-Andreaslyceum-website, geheel of gedeeltelijk te gelde te maken of voor commerciƫle doeleinden te gebruiken.